Historie

Řád křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela byl založen 17. listopadu 1618 v Olomouci. Při jeho založeni stáli tři muži a to Karel Gonzaga-Nevers, Adolf hrabě Althannu a Giovanni Battista Petrigniani.

Vznik řádu ovlivnila osmanská hrozba a náboženské rozpory uvnitř Evropy počátku 17. století. Původní myšlenka založit řád vzešla od Mantovské vévody Ferdinanda I. Gonzagy, ten také založil v roce 1612 v Mantově řád Ordine della Concezione della Beata Virgine, měl sloužit k ochraně katolické církve na moři i na souši. Podobnou myšlenku měl také jeho příbuzný Karel Gonzaga-Nevers vévoda v Mantově, ten také chtěl zorganizovat křížovou výpravu proti islámskému nebezpečí z Osmanské říše. Tuto ideu měli i bratři Giovanni Battista a Pietro Petrigniani, pochazejicí z matčiny strany z Milanského rodu Sforza. Také oni založili organizaci s podobným posláním a to v italském městě Spello. Organizace se jmenovala Milizia Christiana Di Santa Maria Della Conzesione Sotto Ľ Invocazione Di S. Michiele.

Touto myšlenkou se zabýval i Michael Adolf hrabě z Alhtannu (1574- 1636), luteránský konvertita, který po katolické konverzi přijal jméno Michael a měl archanděla Michaela ve velké úctě.

Na popud císaře Matyáše se sešel Karel Gonzaga-Nevers, Giovanni Battista Petrigniani a Adolf z Althannu. Dohodli se, že založí nový rytířský řád. Michael Adolf z Althannu navrhl za sídlo řádu Olomouc hlavní město Markabství moravského. Tito tři muži se sešli  v kapli kapucínského konventu pod patronátem P. Valeriána a  sjednotili své názory. 17. listopadu 1618 právě zde založili nový řád a to Řád křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela. Olomouc se nadále stala sídlem tohoto řádu. Řád byl císařem Matyášem potvrzen 20. března 1619 ve Vídni a dal za cíl ochranu víry a dobročinnost.

Řád byl v roce 1624 potvrzen papežem Urbanem VIII, ale i přes to se během pár let rozpadl a to vlivem vnitřních sporů. Řád byl obnoven ve Francii, kde vzniká  tzv. francouzská větev Řádu, ale i ta později zaniká. Řád přežíval v Itálii v městě Mantova až do konce 17. století.V roce 1695 se několik posledních členů z Mantovy přesunulo do Neapole, kde řád po celé 18. století existoval v naprostém zapomenutí a bez finančních prostředků. Oficiálně byl Řád obnoven v Neapoli v roce 1815. V Itálii řád existuje pod názvem Cavalieri della Conzesione della Beata Vergine.

Uvedení řádu na Moravu se povedlo až v březnu 2010 a to na místě původního vzniku v Olomouci a od 28.5. 2010 je Řád křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela - Ordo Militiae Christianae zapsán Ministerstvem vnitra České republiky jako zapsaný spolek. 

První investitura Řádu se uskutečnila po několika letech a to 13.prosince 2013 a to v Olomouci v Kapli Božího Těla.

 

 

 

 

Olomouc, tzv. Střední brána, místo kde stával kapucínský klášter a kde 17. listopadu 1618 došlo k založení Řádu křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela.

 

Střední brána stála do roku 1883 na dnešní křižovatce ulice Pavelčákovy a třídy Svobody. Na místě Střední brány stál do roku 1620 kapucínský klášter s kostelem, který byl během stavovského povstání protestanty stržen a zpustošen fanatickým davem. Nový kapucínský klášter vyrostl na dnešním Blažejském náměstí v polovině 17. století.

Starší vyobrazení řádového znaku.