Cíle a poslání Řádu

Řád křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela archanděla - Ordo Militiae Christianae si klade za cíl, v duchu křesťanských a rytířských tradic, pomáhat potřebným, a to podporou a iniciací aktivit a projektů daných klauzulemi Řádu .

V rámci tohoto je cílem Řádu

-  zajištění a proškolení nejen profesních odborníků, ale i dobrovolníků, pro jednotlivé projekty Řádu.

- vzdělávání široké veřejnosti v dané problematice jednotlivých projektů

- poskytnutí duchovního i materiálního zázemí pro odborníky i  dobrovolníky působících pod záštitou Řádu

- možné poskytnutí jednorázové nebo i dlouhodobé finanční pomoci v rámci aktivit Řádu

- podpora různých rozvojových programů v oblasti sociální péče

- vzdělávání široké veřejnosti o cílech, posláních a působení našeho Řádu ve společnosti

- organizovat či se spolupodílet na kulturních a osvětových akcích, korespondujících s klauzulemi Řádu

- odměňovat ty, kteří se zaslouží o rozkvět řádové činnosti nemateriálním řádovým ohodnocením (certifikáty a řádovými vyznamenáními).

 

Náš Řád klade důraz na zachování křesťanských, rytířských tradic, uchování duchovního odkazu naších předchůdců,předků a pomáhat při záchraně kulturního dědictví, ochraně památek jak movitého tak i nemovitého charakteru.

Naším cílem je také uchovávat, bránit evropské dědictví před importovaným přílišným fanatismem a myšlenkami potlačujících lidskou svobodu a důstojnost. 

Náš Řád se také snaží u svých členů o budováni a prohlubování marianské a rytířské spirituality po vzoru sv. Bernarda z Clairvaux. Ve svém působení se snažíme také navázat na odkaz naších předchůdců a jejich napojení na mystiku sv. Františka z Assisi.